30 บทเรียนภาษาอังกฤษhttps://www.facebook.com/Teacherchris... Times of lessons in ALL 30 Short Lessons Video Lesson 1 - 2:25 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/introducing-oneself/ Lesson 2 - 6:49 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/greetings Lesson 3 - 10:45 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/articles/ Lesson 4 - 14:18 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/pronouns Lesson 5 - 18:13 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/past-tenses/ Lesson 6 - 22:54 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/present-tenses/ Lesson 7 - 28:01 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/future-tenses/ Lesson 8 - 32:10 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/time-and-numbers/ Lesson 9 - 35:41 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/feelings-3/ Lesson 10 - 39:40 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/family/ Lesson 11 - 43:47 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/weather/ Lesson 12 - 47:45 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/in-on-at-2/ Lesson 13 - 51:44 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/directions/ Lesson 14 - 55:12 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/10-adverbs/ Lesson 15 - 59:35 ttp://www.englishbychris.com/portfolio-items/shopping-2 Lesson 16 - 01:03:14 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/occupations/ Lesson 17 - 01:07:12 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/healthcare/ Lesson 18 - 01:11:11 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/tourism/ Lesson 19 - 01:15:09 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/job-interview/ Lesson 20 - 01:19:08 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/daily-routines/ Lesson 21 - 01:23:06 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/synonyms-and-antonyms/ Lesson 22 - 01:27:04 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/idioms/ Lesson 23 - 01:31:03 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/phrasal-verbs/ Lesson 24 - 01:35:01 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/modal-auxiliary-verbs/ Lesson 25 - 01:39:00 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/question-tags Lesson 26 - 01:42:58 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/singular-and-plural-nouns/ Lesson 27 - 01:49:09 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/prefixes/ Lesson 28 - 01:55:35 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/suffixes/ Lesson 29 - 02:01:10 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/slang Lesson 30 - 02:07:19 http://www.englishbychris.com/portfolio-items/news-and-media/

By.English by Chris

2015-11-10T05:18:49.000Z
ขอบพระคุณข้อมูลจาก : youtube.com
 
 
บทความล่าสุดของหมวดนี้